Sejmik Województwa Mazowieckiego wyraża sprzeciw

Kolejne bardzo ważne stanowisko w kwestii naszego sprzeciwu wobec „czerwonego przebiegu” autostrady A50 przez Gminę Wiązowna, Gminę Dębe Wielkie, Otwock, Mazowiecki Park Krajobrazowy, Rezerwat Rzeki Świder, Bagno Całowanie.

Sejmik przyjął Stanowisko w sprawie Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, z negatywną oceną przebiegu planowanej inwestycji.

Sejmik zaapelował do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o poprowadzenie korytarza Obwodnicy Aglomeracyjnej Warszawy o parametrach drogi ekspresowej w śladzie możliwie najbardziej zbliżonym do istniejącej drogi krajowej nr 50 na odcinku od Góry Kalwarii do Mińska Mazowieckiego z wykorzystaniem wybudowanego węzła na S17 i zaprojektowanej obwodnicy Kołbieli. Stanowisko jest motywowane kluczowymi argumentami środowiskowymi i społecznymi. 

Jak wyjaśniają radni, „obecnie planowany i prezentowany przez GDDKiA przebieg OAW prowadzi przez najcenniejsze, stanowiące jednolitą strukturę leśną, tereny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Realizacja tak zaplanowanej inwestycji spowodowałaby nieodwracalne i katastrofalne zmiany w zakresie hydrologii tego obszaru, jego form geologicznych, lasów, mokradeł, łąk, flory i fauny oraz ich szlaków migracyjnych. Ponadto wywołałaby radykalne pogorszenie stanu jakości powietrza, a także natężenie hałasu, zniszczenie obszarów chronionych prawem krajowym i prawem unijnym, innych terenów cennych przyrodniczo, jak również wpłynęłaby niekorzystnie na klimat.” 

Przed przyjęciem stanowiska, radni wysłuchali przedstawicieli organizatorów protestów w tej sprawie – Łukasza Zielińskiego, prezesa Stowarzyszenia „Nie tędy droga” (NTD) oraz Jolanty Koczorowskiej, radnej powiatu otwockiego.

Źródło: oficjalny profil FB Sejmiku Woj. Maz.