Rada m. st. Warszawy wyraża sprzeciw

Rada Miasta Stołecznego Warszawy dn.13 maja 2021 roku wyraziła stanowczy sprzeciw wobec planów prowadzenia autostrady rekomendowanym przez GDDKiA korytarzem „czerwonym”. Rada poparła natomiast pomysł wykorzystania istniejących ciągów komunikacyjnych o znaczeniu krajowym – ślad zbliżony do DK50:

STANOWISKO NR 32

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z 13 maja 2021 r.

w sprawie planowanego przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) – droga A50

Rada Warszawy z zadowoleniem przyjmuje informacje o rozpoczęciu prac nad  przygotowaniem inwestycji związanej z  budową Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej: (OAW).

Jednocześnie mając na uwadze aspekt środowiskowy oraz interes społeczny mieszkańców Warszawy Rada Warszawy negatywnie odnosi się do planów przebiegu drogi i wyraża stanowczy sprzeciw wobec wyznaczonych korytarzy drogowych oznaczonych kolorami czerwonym i zielonym w Studium korytarzowym przedstawionym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Aktualnie proponowany przez GDDKiA  przebieg OAW przechodzi m.in. przez:

  1. Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka – stanowiący dom dla czarnego bociana, zimorodka czy bobrów. Większość rezerwatów powołanych w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego to rezerwaty chroniące torfowiska, gdzie schronienie znajdują żurawie, chronione gatunki żab oraz flora np. rosiczka stanowiąca gatunek roślin owadożernych. 
  2. niezwykle cenny obszar sieci Natura 2000 – specjalny obszar ochrony siedlisk „Dolina Środkowego Świdra” (PLB140025) o powierzchni: 1475,7 ha., który jest chroniony obowiązującymi przepisami prawa w tym m.in. ustawą o ochronie przyrody, Dyrektywą Ptasią (Dyrektywa Rady 72/409/EWG), Dyrektywą Siedliskową (92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory) Unii Europejskiej. 

Mazowiecki Park Krajobrazowy jest powiązany szlakami turystycznymi i ścieżkami rowerowymi z Warszawą, które zostałyby zniszczone poprzez budowę drogi. Ze szlaków i ścieżek korzystają czynnie mieszkańcy Warszawy. Ma on szczególne znaczenie dla mieszkańców miasta, nie tylko ze względów rekreacyjnych i edukacyjnych, ale również ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Wytyczenie trasy zgodnie z proponowanym wariantem spowodowałoby nie tyko istotne straty w środowisku naturalnym,  spowodowałoby nieodwracalne i katastrofalne zmiany w zakresie hydrologii tego obszaru, jego form geologicznych, lasów, mokradeł, łąk, flory i fauny oraz ich szlaków migracyjnych ale również odebrałoby mieszkańcom Warszawy istniejące możliwości wypoczynku i rekreacji. Ponadto wywołałoby radykalne pogorszenie stanu jakości powietrza, a także natężenie hałasu, zniszczenie obszarów chronionych prawem krajowym i prawem unijnym, innych terenów cennych przyrodniczo, jak również wpłynęłoby niekorzystnie na klimat.

Rada Warszawy popiera prace projektowe oparte o warianty wykorzystujące już istniejące i zaprojektowane ciągi komunikacyjne o znaczeniu krajowym tj. poprowadzenie korytarza OAW 
o parametrach drogi ekspresowej, w śladzie możliwie najbardziej zbliżonym do istniejącej drogi krajowej nr 50 na odcinku od Góry Kalwarii do Mińska Mazowieckiego, z wykorzystaniem wybudowanego węzła na S17 i zaprojektowanej obwodnicy Kołbieli.

Rada Warszawy podkreśla wagę i potrzebę realizacji przedsięwzięcia budowy OAW dla Warszawy i Mazowsza, co więcej jest za jak najszybszą realizacją tej inwestycji. Jednocześnie apeluje do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę proponowanego obecnie przebiegu na przebieg, który nie będzie tak znacząco wpływał na niszczenie środowiska naturalnego oraz na pogorszenie warunków codziennego życia mieszkańców. 

Wiceprzewodniczący

Rady m.st. Warszawy

(-)

Sławomir Potapowicz